Selasa, 26 Juni 2012

Jenenge bocah ten Boso Jowo/ Nama anak-anak di dalam bahasa Jawa/ Children's names in the Java language FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE


Jenenge bocah ten Boso Jowo/ Nama anak-anak di dalam bahasa Jawa/ Children's names in the Java language

(Sumber/ Source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.)


Jenenge Bocah
(Javanese)
Nama anak-anak
(INDONESIAN)
Namely child
(English)
Ontang-anting
Anak siji lanang
Anak satu laki-laki
One child male
Uger-uger lawang
Anak loro lanang kabeh
Anak dua laki-laki semua
Two child male all
Cukit dulit
Anak telu lanang kabeh
Anak tiga laki-laki semua
Three child male all
saramba
Anak papat lanang kabeh
Anak empat laki-laki semua
Four  child male all
pandhawa
Anak lima lanang kabeh
Anak lima laki-laki semua
Five child male all
Unting-unting
Anak siji wadon
Anak satu perempuan
One child female
Kembang sepasang
Anak loro wadon kabeh
Anak kedua perempuan semua
Two child female
Gotong mayit
Anak telu wadon kabeh
Anak tiga perempuan semua
Three child female
sarimpi
Anak papat wadon kabeh
Anak empat perempuan semua
Four child female
pancagati
Anak lima wadon kabeh
Anak lima perempuan semua
Five child female
Kedhana-kedhini
Anak loro lanang wadon
Anak dua laki-laki perempuan
Two child male female
Sendhang kaapit pancuran
Anak telu, lanang-wadon-lanang.
Anak tiga, laki-laki perempuan laki-laki
Three child, male female male
Pancuran kaapit sendhang
Anak telu, wadon-lanang-wadon
Anak tiga, perempuan laki-laki perempuan
Three child, female male female
Keblat papat
Anak papat lanang wadon
Anak empat laki-laki perempuan
Four child male female
sapasar
Anak lima lanang wadon
Anak lima laki-laki perempuan
Five child male female
Ipil-ipil (pipilan)
Anak lima, lanang siji
Anak lima, laki-laki satu
Five child, only male
padangan
Anak lima, wadon siji
Anak lima, perempuan satu
Five child, only female
Pandhawa nyandhangi
Anak nem, wadon siji waruju
Anak enam, perempuan satu paling belakang
Six child, youngest is female
kembar
Anak loro lanang kabeh utowo wadon kabeh laire bareng
Anak dua laki-laki semua atau perempuan semua lahir bersama
Two child male all or female all external together
dhampit
Anak loro lanang lan wadon laire bareng
Anak dua laki-laki dan perempuan lahir bersama
Two child male and female external together
Gilir kacang
Anak akeh, giliran lanang wadon
Anak banyak, giliran laki-laki perempuan
Child very many, turn male female
Lumpat kidang
Anak akeh, ora giliran lanang wadon
Anak banyak, tidak bergiliran laki-laki perempuan
Child very many, not turn male female
garendhel
Anak lanang pirang-pirang kang waruju/ragil wadon (utowo kosok baline)
Anak laki-laki banyak sekali yang belakangan perempuan (atau kebalikannya)
Male child very many youngest female (or inversely)
gendhong
Anak lanang pirang-pirang, kang tengah wadon
Anak laki-laki banyak, yang tengah perempuan    
Male child very many, middle female
pathok
Anak wadon pirang-pirang, kang tengah lanang
Anak perempuan banyak, yang tengah laki-laki
Female very many, in middle male
sumarak
Anak pirang-pirang, sing lanang luwih akeh
Anak banyak, yang laki-laki lebih banyak
Child very many, male very many
anggana
Anak akeh, sing urip keri siji.
Anak banyak, yang hidup tinggal satu
Child very many, only life is one
cemani
Bocah ireng mulus
Bocah hitam mulus
Child is black and flawless
Wungle, bule
Bocah putih mulus
Bocah putih mulus
Child is white and flawless
Gondhang kasih
Anak loro seje pakulitane, siji putih siji ireng
Anak dua beda kulitnya, satu putih satu hitam
Two child different skin, one white one black
Julung kembang
Bocah lair bareng plethek ing srengenge
Bocah lahirnya bersamaan waktu terbit matahari
Child born when rise sun
Julung sungsang
Bocah lair wektu bedhug awan.
Bocah lahir waktu tengah hari
Child born when middle sun
Julung sarab
Bocah laire ngarepake surup srengenge
Bocah lahirnya akan menjelang malam
Child born when evening
Jurung caplok
Bocah laire barengi surupe srengenge
Bocah lahirnya bersamaan jelang malam
Child born when night
margana
Bocah lair pinuju ibune ing lelungan
Bocah lahir menuju ibunya di pergian
Child born when mother go
Wuyungan
Bocah lair pinuju ana perang (gegeran)
Bocah lahir menuju ada perang (peristiwa)
Child born when there are war (event)
wahana
Bocah lair pinujo ibune ana ing pasamuwan
Bocah lahir menuju ibu ada di ketamuan
Child born will mother there are guest
jempina
Bocah lair durung wektune (umpamane 7 sasi)
Bocah lahir sebelum waktunya (misalnya 7 bulan)
Child born before time (example seven month)
yatim
Bocah sing lair ora menangi bapake
Bocah yang lahir tidak ada bapaknya
Child born when have not father
lola
Bocah sing wis ora duwe bapa biyung
Bocah yang sudah orang tidak punya bapak ibu
Child born when have not parents
Lola bapak (biyung)
Bocah sing ora duwe bapak (biyung) marga mati
Bocah yang tidak punya bapak (biyung) karna mati
Child born when have not father (mother) cause pass away
sumala
Bocah cacad awit lair
Bocah cacat sejak lahir
Physical defect child since born
Thok-thing
Bocah laire sirahe cilik
Bocah lahir kepala kecil
Small head when child born
Pambaren
Anak sing nome rsiji
Anak yang nomor pertama
First Child
Panggulu
Anak sing nomer loro
Anak yang nomor kedua
Second Child
Pandhadha
Anak sing nomer telu
Anak yang nomor ketiga
Third Child
Sumendhi
Kakang wuragil utowo kakangane anak ragil
Kakak anak belakang atau kakaknya anak yang belakang
Older sibling from youngest
Wuragil, waruju
Anak sing keri dhewe
Anak yang paling belakang
Youngest


Urut-urutane sadulur/ urutan saudara/ sibling

(JAVANESE)

Pambarep –panggulu-pandhadha ….. sumendhi-wuragil


(INDONESIAN)

Sulung-Anak kedua-anak ketiga …………. Kakak bungsu- bungsu


(English)

First born-Second born-third born ………………. Older sibling youngest- youngest