Kamis, 26 Juli 2012

Tembang Macapat ten Boso Jowo/ Lagu Mocopat di dalam bahasa Jawa/ Song of Mocopat in Javanese FOR JUNIOR HIGH SCHOOL JAVANESE


Tembang Macapat ten Boso Jowo/ Lagu Mocopat di dalam bahasa Jawa/ Song of Mocopat in Javanese

(Sumber: Sukendro, Tresno.  2009. Widya Basa Jawa. Surabaya: Erlangga.)

1)      Jinise Tembang Macapat

Jenise tembang ing bebrayan Jawa ana 4, yoiku:

        i.            Tembang Gedhe utawi tembang Kawi.
      ii.            Tembang Tengahan utawi tembang Dhagelan.
    iii.            Tembang Cilik utawa tembang Macapat, lan
     iv.            Tembang Dolanan

2)      Paugerane Tembang Macapat

No.
Tembang Macapat
Guru Sastra
Guru Wilangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Mijil
6
10i
6o
10e
10i
6i
6a
2
Maskumambang
4
12i
6a
8i
8a


3
Kinanthi
6
8u
8i
8a
8i
8a
8i
4
Sinom
9
8a
8i
8a
8i
7i
8u
7a
8i
12a

5
Asmarandana
7
8i
8a
8e
8a
7a
8u
8a6
Durma
7
12a
7i
6a
7a
8i
5a
7i7
Dhandhanggula
10
10i
10a
8e
7u
9i
7a
6u
8a
12i
7a
8
Gambuh
5
7u
10u
12i
8u
8o

9
Pangkur
7
8a
11i
8u
7a
12u
8a
8i10
Megatruh
5
12u
8i
8u
8i
8o

11
Pucung
4
12u
6a
8i
12a
Tuladha/ Contoh/ Example:

A)     Tembang Asmaradana

Jaka Tingkir

(Gerongan: Asmaradana)

Sowanira, kakang patih (8i)
Muwah sagung narapraja (8a)
Apa tan ana bedane (8e)
Aturna ingkang tarwaca (8a)
Dalem munjuk, Sri Narendra (8a)
Narapraja sowan ngarsu (8u)
Sembah bukti, tan lowonga (8a)

Detailaken/ Pendetailan/ Details:
Jaka Tingkir

(Gerongan/ Dari Ubahan Tembang Macapat/  modification from: Asmaradana)

Sowanira, kakang patih (8i)
Muwah sagung narapraja (8a)
Apa tan ana bedane (8e)
Aturna ingkang tarwaca (8a)
Dalem munjuk, Sri Narendra (8a)
Narapraja sowan ngarsu (8u)
Sembah bukti, tan lowonga (8a)
a)      Guru Wilangan: cacahe wanda saben sagatra. Tuladha: So-wa-ni-ra, ka-kang pa-tih, dadi cacahe wanda saben sagatra yoiku 8.

Didalam bahasa Indonesia:

Guru wilangan adalah jumlah pemenggalan setiap baris. Contoh: “So-wa-ni-ra, ka-kang pa-tih”, jadi jumlah pemenggaalan kata setiap baris yaitu 8 pemenggalan kata.


b)      Guru lagu: dhong-dhinge swara ing pungkasan gatra. Tuladha: “Sowanira, kakang patih”, pungkasan gatrane yoiku: a.

Didalam bahasa Indonesia:

Guru lagu: huruf vocal suara di akhir baris: Contohnya: “Sowanira, kakang patih”, akhiran baris yaitu: a.

c)      Guru gatra: cacahe larik saben sapada. Tuladha:
Jaka Tingkir _____Judul

Sowanira, kakang patih __ 1
Muwah sagung narapraja ___ 2
Apa tan ana bedane ___ 3
Aturna ingkang tarwaca ___ 4
Dalem munjuk, Sri Narendra ___ 5
Narapraja sowan ngarsu ___ 6
Sembah bukti, tan lowonga __ 7

Dadi cacahe larik saben gatra yoiku: 7 larik.

Didalam bahasa Indonesia:

Guru gatra: jumlah baris setiap lagu. Contohnya:

Jaka Tingkir ___judul

Sowanira, kakang patih __ 1
Muwah sagung narapraja ___ 2
Apa tan ana bedane ___ 3
Aturna ingkang tarwaca ___ 4
Dalem munjuk, Sri Narendra ___ 5
Narapraja sowan ngarsu ___ 6
Sembah bukti, tan lowonga __ 7


Jadi jumlah baris setiap lagu adalah 7 baris.

B)     Tembung Mijil/ Lagu Mijil (carane cepet ngapalaken tembang macapat gawe tembang/ cara cepat menghafalkan macam-macam lagu macapat dengan lagu)

Duk samana durung ana Mijil
Pangkur miwah Sinom
Dhandhanggula durma kinanthine
Gambuh Megatruh lawan Maskentir
Durung ana lair
Kabeh tembang iku

C)     Tembang Sinom

Pacitan

        i.            Mangetan sigra lumampah
Urutan pinggiring pesisir
Wiwit king pesisir Jethak
Bakung Pesisir wus prapti
Sidamulya kang iki
Klebet Lorok tlatahipun
Bawur ing sisih wetan
Pesisir Taman raneki
Sanggya karya suka lelangening driya

      ii.            Guwa Clangap ing Tulakan
Sudimara Guwa Kambil
Papringan ing Ngadirejo
Somopura tambah malih
Giri Tundha anenggih
Sisih elor Guwa Penthung
Kang manggen ing Tulakan
Jumbuh lan ingkang den rawi
Kang kasusra Pacitan ing Sewu Guwa

    iii.            Mangaler pariwisata
Prapteng tlatah Arjosari
Ing sendhang Tirta Husada
Toya anget handayani
Usadaning sesakit
Seger sumyah raosipun
Ing dhusung Karangreja
Siram eca kang sinambi
Anjangsana ngiras ngupaya usada


3)      Sasmita lan Wewatekane Tembang Macapat

No.
Arane Tembang
Sasmitane
Watake
1
Pucung
Pucung, kaluwak, wanda ‘cung’
Watake sakepenake lan kurang greget, lumrahe kanggo nelakake geguyonan lan pitutur
2
Maskumambang
Maskumambang, kampul, maskentir, kambang, kentir
Watake susah utawa sedhih lan melas asih, mula cocog kanggo nelakake rasa kasedhihan kang ngenesake.
3
Megatruh
Dudukwuluh, truh, megatruh, pegat, duduk, wuluh, luh.
Watake sedhid lan kentekan pangarep-arep, mula lumrahe kanggo nelakake crita kang nggrantesake ati.
4
Gambuh
Gambuh, buh, jumbuh, tambuh
Watake grapyak, sumanak, mula cocog kanggo nyritakake pitutur.
5
Mijil
Mijil, pamijil, wijil, wiyos, raras, medal, sulastri
Watake tinarbuka, mula pantes kanggo nelakake pitutur, nasehat, lan uga crita katresnan utawa asmara.
6
Kinanthi
Kinanthi, kanthi, gandheng, kanthil
Watake seneng, tresna asih, mituturo, nuladani, mula lumrahe kanggo menehi pitutur lan crita kang nelakake rasa tresna asih.
7
Asmaradana
Asmaradana, asmara, brangta, kingkin, yungyun
Watake tresna asih lan sedhih, mula pantes kanggo nelakake rasa brangta, kayungyun, tresna asih, lan crita katresnan liyane.
8
Dhurma
Durma, dur, undur, sirna, galak
Watake galak, sereng, lan ngemu kanepson, mula cocog kanggo nyritakake wong kang nesu lan kahanan paprangan
9
Pangkur
Pangkur, wuntat, pungkur, ungkur, yudakenaka, ungkur
Watake sereng, antepan ati, lan gagah, mula lumrah kanggo nyritakake rasa kagol, mangkelake, pitutur kang disebabake rasa mangkel, lan uga kahanan paprangan
10
Sinom
Sinom, taruna, anom, weni, nom, srinata, pamase, logondhang, rema, pangrawit, mudha
Watake sabar, grapyak, lan sumanak, mula lumrahe kanggo nelakake crita kang ngemu piwulang lan pitutur
11
Dhandhanggula
Sarkara, hartati, dhandhang, madu, manis, sari, bremana, guladrawa, gagak, kaga, tresna
Watake luwes, kewes, lan ndudut ati, mula pantes kanggo nelakake crita apa bae, ing ngendi bae, lan kahanan apa bae.

4)      Gawe Tembang Macapat

Tembung Macapat iku duwe sebutan liya yaiku Tembang Cilik. Carane ngarang tembang Macapat mau kanthi nggatekake paugerane tembang yaiku guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Guru gatra iku cacahe larik saben sapada, guru wilangan iku cacahe wanda saben sagatra, lan guru lagu iku dhong-dhinge swara ing pungkasane gatra. Cararane ngarang tembang Macapat supaya luwih gampang kanthi urutane, yaiku:

        i.            Temokna lan tulisen ngenani gagasan apa sing arep kokgawe tembang, saengga bisa mangerti wewatakane.
      ii.            Temtokna tembang apa sing arep kokgawe.
    iii.            Tulisen guru gatra, guru wilangan, lan guru lagune.
     iv.            Gawea ukara kang salaran karo paugerane tembang.
       v.            Tlitinen maneh tembung-tembunge, lan ukara-ukara kang kokgawe mau kudu cocog karo paugerane tembang sing kokgawe.

Tuladhane Kapisan:

a)      Aku kepingin mituturi marang anak lan putuku supaya padha sregep sinau, ngurmati bapak lan ibu uga tansah nindhakake ibadah supaya dadi generasi kang utama.
b)      Tembang kanga rep dakgawe tembang Macapat Kinanthi.
c)       

8-u       =marang anak lan putuku
8-i        =sinaua den taberi
8-a       =ngurmati ibu lan bapak
8-i        =ndonga ngibadah tan lali
8-a       =dadya tunasing nagara
8-i        =jer iku laku utami

d)      Yen ana tembung utawa ukara kang kurang trep bisa didandani.

Tuladha Kapindho:
        i.            Aku  kepengin menehi cangkriman marang kancaku.
      ii.            Tembang kang dakkarang tembang Pucung.
    iii.             

12-u     = Bapak pucung, tingkahmu agawe bingung
6-a       =anak mbok idaki
8-i        =simboke sira elusi
12-a     =coba kanca batange cangkriman kula. (batangane=andha)

     iv.            Yen ana tembung utawa ukara kang kurang trep bisa didandani.