Rabu, 04 Juli 2012

Tembung kosok balen ten boso Jowo/ antonim di dalam bahasa Jawa/ antonym in Javanese FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE


Tembung kosok balen ten boso Jowo/ antonim di dalam bahasa Jawa/ antonym in Javanese

(Sumber/ source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa. Surabaya: Express.)

Tembung Kosok Balen
A

Adhem
Panas
Adil
Sawenang-wenang
Adoh
Cedhak
Agung
Asat
Akas
Lemes
Akeh
Sathithik
Ala
Becik
Amber
Asat
Amem
Grapyak
Andhap asor
Deksura
Angok
Rob
Arang
Kereb
asat
Agung
asor
Unggul
B

(m) bangir
Pesek
bathi
Tuna
becik
 Ala
begja
Cilaka
bener
Luput
bening
Buthek
biyen
Saiki
brangsang
Sabar
budhal
Bali
bungah
Susah
C

Cendhak
Adoh
cethek
Jero
climen
Gedhen
crah
Rukun
culika
Jujur
cupet
Dawa
cuwer
Kenthel
D

dhewe
Bareng
dhiri
Sumanak
(n) dhisiki
Ngareni
dhoyong
Jejeg
(n) dhudhuk
Ngurug
dhuwur
Cendhek
duka
Rena
dursila
Susila
E

Edan
waras
eling
Lali
entek
Isih
esuk
Sore
G

gabuk
Isi
galak
Kuthuk
gedhen
Climen
Gemi
Boros
Gething
Seneng
goroh
Blaka
grapyak
Anggak
gundhul
Ketel
J

(n) jaluk
Weweh
jembar
Ciyut
(n) jembrung
Gilar-gilar
jero
Cethek
jirih
Kendel
jujur
Culika
K

kahyangan
Donya
kalis
Ketaman
Kapenak
Rekasa
kasar
Alus
kasoran
Menang
katiga
Rendheng
kemlukung
Andhap asor
Kendel
Jirih
kerep
Kala-kala
kesusu
Sareh
Klular-klulur
Trengginas
kurang
Luwih
L

landhep
Kethul
lantip
Bodho
larang
Murah
lembut
Agal
(di) lepeh
Di eleg
lirih
Seru
loh
Cengkar
Longgar
Sesak
lemu
Kuru
lencir
Cendhek
luhur
Asor
lumrah
Aneh
M

mabur
Mencok
manca
Njero
manjer
Ngglewang
manthuk
Gedheg
manteb
Mangiro
mapag
Ngeterake
mardika
Dijajah
marem
Gela
mempeng
Kesed
mendhung
Resik
mentah
Mateng
mopo
Tumandang
muktiwibawa
sangsara
mulih
Mangkat
mulya
Sangsara
mursid
Mursal
N

nacad
Ngelem
nistha
Utama
nugel
Nurut
ngajeni
Ngina
Nglakoni
Nyelaki
Ngati-ati
Sembrana
ngebreh
Gemi
ngenaki
Nglarangi
nggeret
Nyurung
ngleneng
Banter
nyedhak
Ngedoh
nyusahake
Mbungahake
P

padhang
Peteng
padu
Rukuh
pinggir
Tengah
prasaja
Mubra-mubra
prigel
Kidhung
pungkasan
Wiwitan
R

rame
Sepi
rampung
Wiwit
rawuh
Tindak
resikan
Kemproh
(ng) rewangi
Ngrusuhi
Rikat
Rindhik
rekasa
Kapenak
Rendheng
Katiga
Resik
Reged
Ringkes
Rowa
(di) ringkesi
Diorat-arit
Rowa
Cekak aos
S

Sabar
Nesu
Sabar
Brangasan
Saen
Isinan
Sareh
Grusa-grusu
Sedhep
Cemplang
Semanak
Anggak
Sengkud
Kendho
Sengsara
Kapenak
Sepele
Wigati
Seru
Alon, lirih
Sregep
Kesed
Subur
Cengkar
Sugeng
Seda
Sumelang
Mantep
Sumringah
Pucet
Susah
Seneng
T

Tanpa
Nganggo
Teka
Lunga
Temen
Cidra
Tenan
Ethok-ethok
Tikungan
Lempeng
Tindak
Kondur
Tipis
Kandel
Titen
Lalen
Trantanan
Rikat
Tresna
Sengit
Tuntun
Pethal
Turu
Tangi
U

(di) ugung
Dipethes
(di) ukum
Diganjar
W

Waras
Lara
Wareg
Luwe
Wedi
Wani
Wekel
Kesed
Welasan
Siya
Wiwitan
Pungkasan
Wuled
Mbedhel
Wuragil
Pambarep
Wurung
Kelakon
Wutuh
Kalong