Senin, 15 Juli 2013

Tuladha Teks Tumrap Pamedhar Sabda ten Boso Jowo/ Contoh Teks untuk Penjelas Acara di dalam Bahasa Jawa/ Example Text for Explain of Agenda in Javanese

Tuladha Teks Tumrap Pamedhar Sabda ten Boso Jowo/ Contoh Teks untuk Penjelas Acara di dalam Bahasa Jawa/ Example Text for Explain of Agenda in Javanese

(Sumber: Mujiono. Jati Dhiri Kangge Siswa SMP. Ponorogo: MGMP Basa Jawa.)

Atur pasrah temanten kakung

          Para sesepuh, ingkang satuhu kula bekteni, para rawuh, undhangan kakung sumawana putrid ingkang binagya mulya, para kadang mitra pitepangan ingkang kinurmatan mugya kawilujengan saha karaharjan tetepa kajiwa kesarira dhumateng panjenenan sedaya.

          Langkung rumiyin, sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken manengku puja-puji syukur konjuk dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Kuwaos ingkagn sampun paring pinten-pinten kanikmatan dhumateng kita sami. Kacihna ing hari kalenggehan punika kita taksih dipun keparengaken kempal manunggal, nirbaya nir ing sambekala.

          Sholawat dalah salam mugya tetep kaluberaken dhumateng junjungan kita Nabi Muhammad, panutaning sedaya umat, ingkang sampun ambekta kita ing margining kasaenan, saha ingkang satuhu kita ajeng-ajeng safaat pitulunganipun benjang ing dinten akhir.

          Ing selajengipun, nyuwun keparengipun kula sumela atur, anggempil kamardikan panjenengan kalanipun panjenengan sakeca wawan pangandikan kaliyan mitra rowang.

          Inggih awit saking awrat mundhi dhawuhipun bapak Sudarmanto saha ibu Erna Widyastuti (wong tuwane manten kakung) miwah gotrah kulawarga, kula kapiji minangka sesulihipun. Ing ari kalenggahan punika kula kinen marak ngabyantara, matur dhumateng kadang besan ugi dhumateng panjenengna sami. Wondene wigatinipun atur inggih punika:

1) Sepisan; ngaturaken salam taklimipun bapak Sudarmanto saha ibu Erna Widyastuti (wong tuwane manten kakung) miwah gotrah kulawarga konjuk dhumateng kadang besan bapak Sukirno saha ibu Juminten (wong tuwane manten putrid) miwah gotrah kulawarga kanthi atur Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinartan dogna pamuji basukki mugya kadang besan pinaringan rahmating Gusti saha rahayu ingkang samya winengku.

2) Kaping kalihipun, kula ugi tinenggenah masrahaken pinanganten kakung ingkang peparap Dimas Erda Widyamarta atmaja putra saking bapak Sudarmanto saha ibu Erna Widyastuti dhumateng kadang besan bapak Sukirno saha ibu Juminten ing salajengipun, anggen kula amasrahaken ponang temanten kalawau ugi kinanthen panyuwunan dhumateng kadang besan, mugya katampia rising temanten kanthi sae, saha kaakena lan sarta kagulawentaha dadi dene putra piyambak. Blegeripun pancen ageng, nanging sayektosipun dereng gadhah pangalaman ing babagan mranata bel wisma, pramila kagulawenthaha mrih saged anggebyur ing babrayan kanthi sae.
Semanten ugi dhumateng para warga ing desa mriki, ponang temanten kakung katampia minangka warga ing desa utawi lingkungan mriki, mangsa borong amrih sagede dados warga masyarakat ingkang sae.

3) Kaping tiga, kula ugi ngaturaken pamundhut saking bapak Sukirno saha ibu Juminten bilih ing dinten 13 tanggal 13 Juli 2013 wulan punkia watawis jam kalih siang. Ponagn temanten sarimbit kasuwun kakirabaken dhumateng griya kula kanthi dipun dherekaken sanak kadang saha tangga tepalih sacekapipun.

4) Kaping sekawan, anggen kula sowan ing dalem mriki, kanthi kadherekaken kanca rowang ingkang kathah. Sepuh anem, jaler estri ingkang ugi maneka warna sesipatan saha solah bawa. Pramila mbok bilih wonten solah bawa ingakng kirang nuju prana, kula minangka sesulihipun para kadang panggrebeg temanten nyuwun agenging pangaksami. Matur agenging panuwun ingkang tanpa pepindahan ugi kula aturaken dhumateng kadang besan, awit anggen kula marak sowan ngabyantara sampun katampi kanthi sae, katitik saking aruh, gupuh, suguh saha papan palenggahan ingkang sarwi sae. Pungkasaning atur, mbok bilih pahargyan palakramen menika sampun rampung, keparengna kula sakanca rowang nyuwun pamit, saha nyuwun panjurunge pandonga basuki amrih anggen kula nilar palenggahan punika ngatos dumugi griyanipun piyambak-piyambak manggiha kawilujengan. Wusana saking dhuri kula pribadi, menawi wonten klenta-klentu anggen kula matur, solah bawa ingkang kirang nuju prana, kula nyuwun angenging pangaksami.
Wasana bilahitaufik walhidayah

Wasalamualaikum warah matullahi wabarokatu