Minggu, 25 Agustus 2013

Tuladha Pidhato kagem Ketua Panitia Kagiyatan ten Boso Jowo/ Contoh Pidato untuk Ketua Panitia Kegiatan di dalam Bahasa Jawa/ Example Speech Text for comitteman of captain in Javanese

Tuladha Pidhato kagem Ketua Panitia Kagiyatan ten Boso Jowo/ Contoh Pidato untuk Ketua Panitia Kegiatan di dalam Bahasa Jawa/ Example Speech Text for comitteman of captain in Javanese

(sumber/ source: Ms. Tri Edi. 2010. Javanese Teach. Ponorogo: Junior High School 1 Ponorogo.)

Assalamualaikum wr. Wb

                Luminthu syukur konjuk Gusti Kang Maha Kuasa ingkagn amurba jagad Gsti Kang Maha Asih ingkagn maringi karaharjan, ketentreman, kabagyan, kanthi kabagaswarasan ingkagn tumindak dhumateng para kawula dasih.

                Saklajengipun, sholawat saha salam tetep kaluberaken dhumateng Nabi Agung Muhammad Saw. Panuntuning umat saking jaman jahiliyah dumugi jaman Islamiyah ngantos sakniki. Mugi-mugi kita sedaya saged pikantuk syafa’at pitulunganipun ngantos mbenjang ing dinten kiamat, Amien.

                Para lenggah ingkang tansah dahat kinurmatan keparengan sumela autr, anggempil kamardikan kalanipun panjenengan sakecaca wawan pangandikan kaliyan mitra rowang. Kula matur agunging panuwun dhumateng panjenengan ingkang sampun mbiyantu saking wiwit reteman ngatos luapahing adicara pengasihan. Mboten kesupen, kula matur agengipun panuwun dhumateng Bapak saha Ibu guru ingkang sampun mbimbing lumapahing adicara punika. Mugi-mugi acara punika lumampah rancag wiwit purw, madya, ngantos wasana.

                Para rawuh, mekanten atur kula, mbol bilih wonten solah bawah ingakng kirang nuju prana, kula atur angenging pangaksami. Wasana bilahi taufik walhidayah.

Wasalamualaikum wr. Wb.